Sunday, January 16, 2011

down time

i have some down time today and I am not sure what to do with myself. All the kids are occupied but I am so afraid to start something KNOWING full well the minute I start something they will come running. SO what ends up happening is I get nothing done in fear of starting anything where as if I started something I might just get something done. Does that make any sense at all? Maybe I will go start something.....NNNNNAAAAHHHHHH.......

6 comments:

Starbucks Mom said...

so what your saying is you shouldn't pick up that copy of War and Peace that's just been laying around? Or start that 500,000 piece puzzle of snow on snow? Maybe you should just cook a 100 level lasagna. Miss you guys

Anonymous said...

this is soooooooooooooooooooooooo gorgeouswedding jackets

Anonymous said...

Lek rodzi [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] obni¿ka przyswajania substancji tluszczowych przy u¿yciu cz³owieczy forma ¿ycia. To absolutnie nieznany lekarstwo gwoli m³ódki, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê zaœ odbyæ na starszy rang¹ kierunek posi³ków. Farmaceutyk ów akceptuje powiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety oraz æwiczeñ fizycznych. Panaceum tamten posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do funkcjonuj¹cej online taniej apteki internetowej po medykamenty tudzie¿ po informacje o medykamentach. Góry dlatego alli Propagujemy ci¿ krain¹ zap³atê koncentratów i tak w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu najbardziej indywidualnych a kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia chwilowo trzy rodzaje prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w sposób solidny natomiast powierza [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] ekstrakty w cugu ledwo jakiegoœ dnia odk¹d momentu zmajstrowania twojego zainteresowania. W³aœnie z tamtego osi¹ga wspania³e [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] weryfikacji pacjentów. Na luŸny brzuszekJest mnogoœæ za³¹czników diety na wyszczuplenie. Do znacz¹cych przystaj¹ te obejmuj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, niemniej jednak rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast a udowodnionym postêpowaniem mo¿e zaakceptowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê jakkolwiek tudzie¿ praktyka fizyczne w znacz¹cym stopniu determinuj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, jak krwawienie przestaje, natomiast jajniki bezwarunkowo ustaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê prê¿ne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy natomiast nie oznacza w celu mordy pieknej zguby i trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.

Heather said...

Please email me! I have a question about your blog! :)

HeatherVonsj@gmail.com

Anonymous said...

Its my first time to fill someone in on on this forum,neutral wannat recompense for some friends here.if its not allowed to advise on this enter,gladden delete this thread.Nice to meet you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Anonymous said...

top [url=http://www.xgambling.org/]online casino[/url] hinder the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casino las vegas[/url] free no set aside bonus at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]no put gratuity
[/url].